Maria Bach Laursen

PhD thesis – Maria Bach Laursen, 7 March 2014

 

On Friday 7 March 2014, MSc Maria Bach Laursen, Department of Haematology, defended her PhD thesis with the title: ”Rituximab Sensitivity in Diffuse Large B-Cell Lymphoma”.

 

Fredag den 7. marts 2014, kl. 13.00, forsvarede cand.scient. Maria Bach Laursen, Hæmatologisk Afdeling, sin ph.d. afhandling med titlen ”Rituximab Sensitivity in Diffuse Large B-Cell Lymphoma”.

Brugen af immunterapi i kombination med standard kemoterapi har medført forbedret overlevelse hos blandt andet patienter med diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL). Der er dog stadig omkring en trediedel af patienterne, som ikke helbredes. Det er derfor vigtigt at øge forståelsen af virkningsmekanismer og faktorer involveret i respons, i forsøget på at identificere patienter, der ikke har gavn af behand-lingen.
Med særlig fokus på effekten af immun-terapi har vi gennemført systematisk dosis-respons analyse af hvordan rituximab, et anti-CD20 antistof rettet mod CD20 på alle B-celler, påvirker DLBCL celler. Resultatet viste, at der findes 3 typer af respons. 1 ) hypersensitive 2 ) moderat sensitive og 3) resistente. Ved at anvende denne grup-pering identificerede vi, at forskellige induktionsmønstre af microRNA og mekanismer blev påvirket efter rituximab-behandling. Wnt mekanismen blev væsentligt påvirket i de hypersensitive cellelinjer, hvilket indikerer, at denne mekanisme er involveret i det første respons og derfor en vigtig variabel i sygdomsudvikling og behandling.
Studier har vist, at hæmning af interaktion mellem CXCR4 og CXCL12 med antagonister har forbedret effekten af rituximab. Vi har derfor undersøgt, om CXCR4 har prognostisk værdi i DLBCL. Undersøgelsen viste, at CXCR4 er en uafhængig prognostisk faktor i DLBCL hos patienter behandlet med rituximab i kombination med standard kemoterapi. Derudover har vi vist, at CXCR4 spiller en rolle i rituximab respons i DLBCL cellelinjer. Dette gør CXCR4 til en potentiel prognostisk biomarkør for rituximab-respons ved DLBCL.
Bedømmerne:

 • Anders Lade Nielsen, Professor, PhD, MSc.
  Department of Biomedicine, Bartholinbuilding,
  Aarhus University
  DK-8000 Aarhus C, Denmark
 • Meg Duroux, Lektor
  Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
  Faggruppen for Biomedicin
  Laboratorium for Cancerbiologi
  Fredrik Bajers Vej 3, Bygning B, 2-201
  9220, Aalborg Ø, Danmark
 • Sirpa Leppä, MD, PhD
  Department of Oncology
  Helsinki University Central Hospital
  FI-00029 Helsinki, Finland

Vejleder:

 • Professor Karen Dybkær, Klinisk Institut og Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Tid:

 • Den 7. marts 2014, kl. 13.00

Sted:

 • Auditoriet i Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15, Aalborg Universitets-hospital, med efterfølgende reception i kantinen.